ภารกิจของศูนย์กรุงเทพฯ

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานครมีพื้นที่รับผิดชอบแตกต่างจากศูนย์อื่น โดยรับผิดชอบเพียงจังหวัดเดียวคือกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานอยู่ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ใกล้กับซาฟารีเวิลด์ โดยบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอาชีพ และการประเมินผลตามแนวทางของศูนย์แม่ คือศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

หลักสูตรระบบทวิภาคี

หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใช้เวลาเรียน 3 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใช้เวลาเรียน 2 ปี และระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 หรือ 5 ปี แล้วแต่คณะวิชาที่เลือก

ทั้งนี้ หลักสูตรอาชีวศึกษาทวิภาคีเป็นระบบการศึกษาวิชาชีพที่สถานศึกษาร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการเรียนระดับ ปวช. ผู้เรียนใช้เวลาเรียนในสถานศึกษา 3 ภาค และเรียนภาคปฏิบัติหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 3 ภาค

ภารกิจและกิจกรรมที่ทำ

ภารกิจและกิจกรรมที่ทำ - ภารกิจของศูนย์กรุงเทพฯ

ในส่วนของงานที่ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานครดำเนินการ นอกจากภารกิจหลัก คือการจัดทำหลักสูตร การบริหารและการสอนแล้ว ยังมีการปฏิบัติงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อีกหลายประเภท เช่น

เข้าร่วมประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ

จัดทำโครงการร่วมมือกับศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีในภาคต่าง ๆ

จัดทำข้อตกลงในแผนความร่วมมือกับสมาคมอาชีพและบริษัทต่าง ๆ เพื่อผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฝึกในสถานประกอบการ และอบรมครูนิเทศก์ในสถานประกอบการ

ประกาศรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการที่บริษัทต่าง ๆ เปิดรับสมัครฝึกงาน โดยระบุรายละเอียดที่สำคัญ เช่น สาขาวิชาที่เปิดรับ ตำแหน่ง สถานที่ฝึกงาน และช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยนำเสนอข่าว ข้อมูล และประกาศต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ รวมทั้งเฟซบุ๊ก