แหล่งรวมข้อมูลอาชีวศึกษา

แหล่งรวมข้อมูลอาชีวศึกษา - แหล่งรวมข้อมูลอาชีวศึกษา

นอกจากเว็บไซต์ Dvec.vec.go.th ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีซึ่งเน้นนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาชีวศึกษาทวิภาคีแล้ว ยังมีแหล่งรวมข้อมูลอาชีวศึกษาออนไลน์อีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ Vec.go.th ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานแม่ของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี โดยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าว และความเคลื่อนไหวในวงการอาชีวศึกษาของไทยไว้อย่างละเอียดที่สุด นอกจากนั้น ยังรวมลิงก์เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดไว้ด้วย

ข้อมูลที่น่าสนใจในเว็บไซต์ของ สอศ.

ข้อมูลที่น่าสนใจในเว็บไซต์ของ สอศ. - แหล่งรวมข้อมูลอาชีวศึกษา

สำหรับส่วนหนึ่งของข้อมูลที่น่าสนใจในเว็บไซต์ของ สอศ. มีดังนี้

  1. หน้าข่าว เป็นหน้าที่รวมข่าวและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการการศึกษาทั่วไป และอาชีวศึกษาไว้ทั้งหมด เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการศึกษา และหนังสือถึงสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
  2. ลิงก์เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด สอศ. ซึ่งมีมากกว่า 15 หน่วยงาน เช่น สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาประจำภาค ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา และศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นต้น
  3. รวมสถานศึกษาของรัฐในสังกัด สอศ. ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 429 แห่ง โดยมีการแยกสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ เช่น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยบริหารธุรกิจและท่องเที่ยว วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง และวิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นต้น รวมทั้งระบุที่อยู่และจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาแต่ละแห่งไว้ด้วย
  4. รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทั่วประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนจาก สอศ. เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีจำนวน 441 แห่ง ส่วนสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวส. เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีทั้งหมด 293 แห่ง