ทำความรู้จักศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

การเรียนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษานั้น มีการกำหนดรูปแบบหลักสูตรและการฝึกอบรมไว้ 3 รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคี โดยระบบทวิภาคีมีศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education Center) เป็นหน่วยงานสนับสนุนและเร่งรัดการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกแห่งและทุกระดับ

มีเครือข่ายทั่วประเทศ 15 แห่ง

มีเครือข่ายทั่วประเทศ 15 แห่ง - ทำความรู้จักศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีมีศูนย์เขตพื้นที่ในสังกัด 15 แห่ง ดังนี้

 1. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง 1 มีวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์หลัก และมีจังหวัดในสังกัด 6 จังหวัด
 2. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคกลาง 2 มีวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 7 จังหวัด
 3. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก 1 มีวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเป็นศูนย์หลัก และมีจังหวัดในสังกัด 5 จังหวัด
 4. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก 2 มีวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 3 จังหวัด
 5. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ 1 มีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 8 จังหวัด
 6. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคเหนือ 2 มีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์เป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 9 จังหวัด
 7. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 5 จังหวัด
 8. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 มีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 8 จังหวัด
 9. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 7 จังหวัด
 10. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ 1 มีวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 4 จังหวัด
 11. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ 2 มีวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตเป็นศูนย์หลัก และมีจังหวัดในสังกัด 5 จังหวัด
 12. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีภาคใต้ 3 มีวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เป็นศูนย์หลัก และมีจังหวัดในสังกัด 5 จังหวัด
 13. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 1 โดยมีวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 2 จังหวัด
 14. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีปริมณฑล 2 มีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการเป็นศูนย์หลัก ดูแลพื้นที่ 2 จังหวัด
 15. ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานคร มีวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพเป็นศูนย์หลัก