ศูนย์ทวิภาคีทำอะไรบ้าง?

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เพื่อให้ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพในระบบทวิภาคี รวมทั้งประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งผลการดำเนินงานเท่าที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง โดยส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดความสำเร็จ คือ จำนวนผู้เรียนและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

สำหรับหน้าที่หลักของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี มีดังนี้

  1. สนับสนุนให้สถานอาชีวศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมมือกันดำเนินการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐานการอาชีวศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พัฒนาระบบการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคให้มีมาตรฐานระดับสากล
  2. พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบที่เกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกงานด้วย
  3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอาชีวะระบบทวิภาคี
  4. ประสานหน่วยงาน สถาบัน และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสถานอาชีวศึกษา และบุคลากรอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
  5. จัดทำฐานข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ทั้งนี้ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีสนับสนุนโครงการและการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยดำเนินการผ่านศูนย์เขตพื้นที่ในแต่ละภาคทั่วประเทศ ซึ่งมีศูนย์ทั้งหมด 15 แห่ง