เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นหลักสูตรใหม่ของการศึกษาวิชาชีพที่หลายฝ่ายเห็นว่าสามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศได้ดี หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงเพิ่มน้ำหนักในการปรับปรุงและส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบนี้ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ด้วยเห็นความสำคัญของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอาชีวศึกษาระบบนี้ นั่นคือ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยส่วนหนึ่งของประเด็นที่เรานำเสนอ มีดังนี้

หน้าที่และสาขาของศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีมีสาขาหรือศูนย์เขตพื้นที่ประจำภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 15 แห่ง มีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกจังหวัด โดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ที่มีพื้นที่รับผิดชอบแตกต่างจากศูนย์อื่นเนื่องจากรับผิดชอบเพียงจังหวัดเดียว คือ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีมีหน้าที่หลัก คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานอาชีวศึกษา สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันดำเนินการด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบนี้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการอาชีวศึกษา นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่ประสานหน่วยงานและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

ได้รับการตอบรับดี

ได้รับการตอบรับดี - เกี่ยวกับเรา

จากจำนวนผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น สะท้อนถึงการให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาชีพระบบนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 3 ระดับ คือ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี รวมมากกว่า 130,000 คน และคาดกันว่าการเรียนวิชาชีพระบบนี้จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อไป